Proč právě soudní exekutor

Domohli jste se úspěšně u soudu svých práv, ale povinný Vám dosud i po několika letech dluží vše, co Vám soud pravomocným rozsudkem přiznal? Nevíte, jaký má povinný majetek, ze kterého byste se mohli případnou exekucí uspokojit? Vlastníte nemovitost, kterou měl podle pravomocného rozsudku její uživatel vyklidit, ale přesto ji dál využívá?

Od 1. září 2001 se můžete podle zákona č. 120/2001 Sb.(exekuční řád) obrátit na soukromého soudního exekutora. Zde je několik důvodů, proč Vám doporučujeme tak učinit:

 • Úřad soudního exekutora spojuje v sobě výhody postavení veřejného činitele se servisem a přístupem soukromé osoby. Soudní exekutor jako zkušený právník jmenovaný do funkce ministrem spravedlnosti na základě výběrového řízení je garantem nejvyšší odborné péče.

 • Služby soudního exekutora jsou rychlejší a efektivnější než výkon rozhodnutí prostřednictvím soudu nejen díky přímé zainteresovanosti na výsledku exekuce, ale i díky právní úpravě, která pro exekutora i soud stanovuje pro exekuční řízení jednoznačné lhůty a zjednodušuje a zrychluje úkony, které jsou v řízení vedeném soudním exekutorem vykonávány (např. podání prohlášení o majetku povinným).

 • Veškeré náklady exekuce (včetně účelně vynaložených nákladů oprávněného) hradí povinný (od oprávněného může exekutor požadovat pouze přiměřenou zálohu na náklady exekuce).

 • Exekutor má celostátní působnost - můžete si zvolit libovolného soudního exekutora, se kterým budete spolupracovat, aniž byste hledali úřad podle toho, kde má povinný sídlo nebo bydliště, nebo kde je jeho majetek.

 • Nemusíte sami pátrat po majetku povinného a (nejste-li vyzváni exekutorem) ani navrhovat, jak vést exekuci - exekutor má sám prostředky, jak majetek povinného zajistit -všechny dotčené osoby včetně bank, finančních institucí, katastru nemovitostí, policie a orgánů státní správy a samosprávy jsou povinny poskytovat soudnímu exekutorovi součinnost pod sankcí pořádkové pokuty a odpovědnosti za vzniklou škodu. Soudní exekutor může sám vybrat nejvhodnější způsoby provedení exekuce, popřípadě různé způsoby kombinovat.

 • Po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem. Exekucí je možno postihnout nejen konkrétní věc, ale i veškerý movitý majetek povinného.

 • Proti exekučnímu příkazu soudního exekutora není přípustné odvolání.

 • Kromě nuceného výkonu rozhodnutí poskytuje soudní exekutor i další služby - sepisuje exekutorské zápisy, osvědčuje skutkové děje a stav věci, přijímá do úschovy peníze a listiny, provádí dobrovolné dražby a poskytuje právní pomoc.

 • Pro ty, kdož se i přes provedenou exekuci nedomohou plného uspokojení, platí dle zákona o daních z příjmů (zákon č. č. 586/1992 Sb.), že na základě výsledků provedení exekuce soudním exekutorem lze za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů požadovat i pohledávky za dlužníkem, jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí.

 • Soudní exekutor zodpovídá za škodu způsobenou při své činnosti. On i jeho zaměstnanci jsou povinně pojištěni pro případ, že by Vám nebo jinému způsobili škodu.

Jak postupovat
při uplatnění nároku
prostřednictvím soudního exekutora ?

Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný (nebo jeho právní nástupce) navrhnout nařízení exekuce podle exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb.)

 1. Exekučním titulem může být:

  • rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, schválený smír), které přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek

  • rozhodnutí soudu (rozsudek) a jiného orgánu v trestním řízení, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek

  • exekutorský zápis vydaný soudním exekutorem do 31.12.2012

  • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti (ve smyslu notářského řádu - zákon č. 358/1992 Sb., § 71a až c)

  • rozhodčí nález (ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů)

  • rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků a rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení

  • jiná rozhodnutí a schválené smíry, jejichž výkon připouští zákon (§ 12 zákona o konkurzu a vyrovnání č. 328/1991 Sb.)

Exekuční titul musí být vykonatelný - musí být opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti (netýká se exekutorského a notářského zápisu). K návrhu je třeba připojit jeho originál nebo úředně ověřenou kopii.

 1. Exekuční návrh podává oprávněný exekutorovi. Návrh může podat kterémukoliv exekutorovi, kterého si zvolí bez ohledu na místní příslušnost. Místně a věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud povinného (přesná definice v § 45 exekučního řádu). Návrh podaný exekutorovi musí obsahovat::

  • označení exekutora včetně sídla,

  • označení oprávněného a povinného (jméno, datum narození či rodné číslo a bydliště, resp. obchodní jméno, sídlo a IČO),

  • exekuční titul - přesné označení,

  • povinnost, která má být exekucí vymožena a údaj, zda a v jakém rozsahu byla již povinným splněna,

  • důkazy, kterých se oprávněný dovolává,

  • datum a podpis oprávněného.

V exekučním návrhu by měly být uvedeny i další skutečnosti, které usnadní provedení exekuce (např. údaje o majetku povinného, má-li být exekucí postižen, jeho plátci mzdy atd.), pokud tyto údaje oprávněný zná. Vzor exekučního návrhu je uveden v kategorii „vzory podání".
Přešlo-li právo přiznané exekučním titulem nebo naopak povinnost tímto titulem uložená na jinou osobu (postoupení pohledávky, dědictví, převzetí závazku ...), je třeba doložit tuto skutečnost listinou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem.
Na rozdíl od právní úpravy soudního výkonu rozhodnutí oprávněný nemusí v exekučním návrhu určovat, jakým způsobem má být exekuce provedena (nemusí např. bezpodmínečně označovat majetek povinného, který má být exekucí postižen).

 1. K exekučnímu je vhodné připojit kromě exekučního titulu i další listiny, které svědčí o skutečnostech významných pro provedení exekuce, zejména o majetku povinného, má-li být exekucí postižen (výpisy z katastru nemovitostí, střediska cenných papírů...) - viz Vzor exekučního návrhu.

 2. Exekutor, kterému byl podán návrh, postupuje dále z úřední povinnosti - do 15 dnů požádá soud o udělení pověření k provedení exekuce, soud pověření udělí a nařídí exekuci opět do 15 dnů - pověření soudu k provedení exekuce se účastníkům nedoručuje. Na základě pověření soudu vydá soudní exekutor vyrozumění o zahájení exekuce, které doručí oprávněnému a povinnému. Od doručení vyrozumění nesmí povinný nakládat se svým majetkem.

 3. Po doručení pověření k provedení exekuce exekutor posoudí a určí, jakým způsobem (zejména vůči jakému majetku) bude exekuce provedena a vydá o tom exekuční příkaz, vůči kterému neexistuje opravný prostředek. S majetkem postiženým exekučním příkazem nesmí povinný nijak nakládat.

 4. Exekutor může vyzvat oprávněného, aby navrhl, jakým způsobem má být exekuce provedena. Může též předvolat povinného a vyzvat ho, aby svou povinnost dobrovolně splnil nebo aby podal prohlášení o svém majetku.

 5. Náklady exekuce, mezi něž patří zejména odměna exekutora, náhrada hotových výdajů a náhrada za doručení písemností, hradí povinný. Výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů atd. upravuje vyhláška č. 330/2001 Sb. U exekuce na zaplacení peněžité částky činí odměna exekutora 15 % z vymožené částky (minimálně 3.000,- Kč), a to do částky 3.000.000,- Kč, při vyšší částce percentuálně klesá. Exekutor a oprávněný mohou uzavřít písemnou smlouvu, kterou se sjednává smluvní odměna za provedení exekuce nad rámec tarifní odměny stanovené vyhláškou. Smluvní odměna není nákladem exekuce.

 6. Exekutor může po oprávněném požadovat složení zálohy na náklady exekuce (max. do 50 % tarifní odměny a paušální částky náhrady hotových výdajů u exekuce na zaplacení peněžité částky).

Exekutorské zápisy

Kromě nuceného výkonu exekučních titulů, právní pomoci oprávněnému či povinnému po vydání exekučního titulu, úschov, provádění dobrovolných dražeb a další činnosti konané z pověření soudu, je významnou činností soudního exekutora i sepisování exekutorských zápisů, jak je uvedeno v § 77 an. zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád). Exekutorský zápis je veřejná listina, která má následující použití:

 • Soudní exekutor osvědčuje formou zápisu na žádost skutkové děje a stav věci, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem. Žadatel získá sepsáním zápisu jednoznačný důkaz o osvědčené skutečnosti.